Adatkezelési tájékoztató 


Köszönjük, hogy megtisztel minket bizalmával és érdeklődik a "Minorities Talents & Casting" fantázianévvel működő Burai Kálmán egyéni vállalkozó, mint a www.minoritiescasting.com weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő) iránt. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen közlemény tartalmát.

Elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelmének biztosításával kapcsolatban. Jelen adatvédelmi tájékoztatónk (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy amennyiben Ön a személyes adatait részünkre elküldi, úgy tisztában legyen a megadott adatok kezelésével, a személyes adatai védelme érdekében tett intézkedéseinkkel, valamint az Önt megillető jogokkal.

Az adatkezelő adatai:

Cégnév: Burai Kálmán e.v.; (főtevékenység: Filmgyártó)

Adószám: 690775207-1-33

Székhely: 2235, Mende, Jókai utca 37.

Képviselő: Burai Kálmán

Elérhetőség: E-mail: kalman@minoritiescasting.com; Tel.: +36/30 582-0054

(amely továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR;az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

Az adatkezelés céljai, jogalapja és időtartama

3.1· Az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés

3.1.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat és az adatkezelés célja

 • név: a név az üzenet küldőjének azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
 • e-mail cím: az e-mail cím az Adatkezelő és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, ezen keresztül tudjuk Önnel felvenni a kapcsolatot és válaszolni üzenetére
 • telefonszám: amennyiben Ön a weboldalunkon megadott telefonszámunkon veszi fel Adatkezelővel a kapcsolatot, úgy az Önnel való kapcsolatfelvételhez telefonszáma elengedhetetlenül szükséges
 • postai levélen feltüntetett személyes adatok: amennyiben Ön a weboldalunkon megadott címünkre küldött levél útján veszi fel Adatkezelővel a kapcsolatot, úgy az Önnel való kapcsolatfelvételhez a postai levélen feltüntetett személyes adatok szükségesek
 • bankszámla szám: az Ön bankszámla száma elengedhetetlenül szükséges abban az esetben, ha a munkavégzés végeztével az Ön munkabérének kifizetését nem személyesen, hanem banki utalással teljesítjük.
 • bankszámla tulajdonosának teljes neve: a bankszámla tulajdonosának teljes neve a sikeres banki tranzakcióhoz elengedhetetlenül szükséges abban az esetben, ha a munkavégzés végeztével az Ön munkabérének kifizetését nem személyesen, hanem banki utalással teljesítjük.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

3.1.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk a) pont).

3.1.3. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a kapcsolatfelvétellel kapcsolatban tudomására jutott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Ön jogosult bármikor visszavonni hozzájárulását a kalman@minoritiescasting.com e-mail címre küldött emailben, ez azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.2. A regisztrációs adatbázisban történő nyilvántartáshoz és a szereplőválogatáshoz kapcsolódó adatkezelés

3.2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat és az adatkezelés célja

 • név: a név az Ön regisztrációt követő nyilvántartásához elengedhetetlenül szükséges
 • e-mail cím: az e-mail cím az Adatkezelő és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, ezen keresztül tudjuk Önnel felvenni a kapcsolatot és válaszolni üzenetére
 • telefonszám: amennyiben Ön a weboldalunkon megadott telefonszámunkon veszi fel Adatkezelővel a kapcsolatot, úgy az Önnel való kapcsolatfelvételhez telefonszáma elengedhetetlenül szükséges
 • postai levélen feltüntetett személyes adatok: amennyiben Ön a weboldalunkon megadott címünkre küldött levél útján veszi fel Adatkezelővel a kapcsolatot, úgy az Önnel való kapcsolatfelvételhez a postai levélen feltüntetett személyes adatok szükségesek
 • születési idő: az Ön születési ideje és életkora lehetővé teszi megrendelőink számára, hogy eldönthessék, hogy Ön beleillik-e egy adott meghirdetett szerep kapcsán az elképzeléseikbe és behívják Ön egy szereplőválogatásra
 • hajszín, arckép, testméretei, külső jegyei: az Ön hajszíne, arcképe és testméretei, külső jegyei lehetővé teszi megrendelőink számára, hogy eldönthessék, hogy Ön beleillik-e egy adott meghirdetett szerep kapcsán az elképzeléseikbe és behívják Ön egy szereplőválogatásra

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

Felhívjuk a figyelmét, hogy kizárólag 16. életévét betöltött személy nyilatkozhat hozzájárulásának megadásáról jelen Tájékoztató megismerését követően saját nevében, 16. életévét be nem töltött személy kizárólag törvényes képviselője hozzájárulásával jelentkezhet és adhatja meg az adatait.

3.2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk a) pont).

3.2.3. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő az adatbázisban történő nyilvántartással és a szereplőválogatással kapcsolatban tudomására jutott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Ön jogosult bármikor visszavonni hozzájárulását a kalman@minoritiescasting,com e-mail címre küldött emailben, ez azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy hozzájárulását visszavonja, abban az esetben a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait töröljük regisztrációs adatbázisunkból, ebben az esetben azonban megrendelőink nem fogják tudni a későbbiekben megtekinteni az Ön profilját, így a továbbiakban nem fogjuk tudni az Ön számára nyújtani szolgáltatásunkat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti Adatkezelő, vagy szerződéses partnereink és Ön között már lezárult vagy folyamatban lévő jogviszonyokat.

3.3. A szerződéskötéshez kapcsolódó adatkezelés

3.3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat és az adatkezelés célja

 • név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve: a név, lakcím, születési hely és idő, valamint az Ön anyja neve megadása az azonosításhoz és a szerződés megkötéséhez elengedhetetlenül szükséges
 • adóazonosító jel: az adóazonosító jelére a számlázással és adózással összefüggő jogi kötelezettségek teljesítése érdekében van szükség

3·3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk b) pont), valamint a számlázással és adózással összefüggő jogi kötelezettségek (GDPR 6. cikk c) pont) teljesítése. A számlaadatok és adózási adatok esetében az adatkezelést előíró jogi kötelezettség a 2007. évi CXXVII. tv. 159. § és 169. §-a, valamint a 2000. évi C. tv. 166-169. §-a.

3.3.3. Az adatkezelés időtartama

A szerződés megkötéséhez szükséges adatait a szerződés hatálya alatt, illetve azt követően a polgári jogi igények elévülésének időtartamáig. A számlaadatok és adózási adatok esetében a számla kiállítását követő 8. év december 31. napja.

Adattovábbítás

Adatkezelő az Ön személyes adatait a regisztráció során megadott hozzájárulása alapján szerződéses partnerei részére teszi elérhetővé, annak érdekében, hogy az Ön fényképe és megadott adatai alapján eldönthessék, hogy szereplőválogatásra kívánják-e Önt hívni.

Amennyiben egy szerződéses partnerünk be kívánja hívni Önt egy szereplőválogatásra, abban az esetben a jelentkezés elfogadása előtt Önt tájékoztatjuk a szerződéses partnerünk adatairól, valamint a konkrét szereplőválogatás feltételeiről (milyen típusú személyt keresnek milyen szerepre és milyen típusú munkára) Például reklámfilmhez statisztát, vagy főszereplőt, mellékszereplőt nagyjátékfilmhez stb.

Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére az Ön adatai nem kerülnek továbbításra, azokat nyilvánosságra nem hozzuk, azok alapján automatizált döntést nem hozunk és profilalkotást nem végzünk.

Adatkezelő hatósági megkeresés esetén az Ön személyes adatait az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott célra és mértékben a hatóságok rendelkezésére bocsátja.

Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Adatkezelő a személyes adatokat a 2235, Mende, Jókai utca 37. szám alatt található szerverein tárolja. Szervereink fizikailag zárható helyiségekben találhatók, melyeket jelszóval, valamint folyamatosan naprakészen tartott tűzfallal és hálózatvédelemmel védünk a jogosulatlan hozzáféréstől. A hozzáférést Adatkezelő naplózza, így ellenőrizhető, hogy ki, mikor és milyen személyes adathoz férhet hozzá.

Papíralapú tárolás esetén az adathordozók szintén a fenti címen, zárt helyen kerülnek elhelyezésre.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6·1. A hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy a fenti elérhetőségeinken keresztül visszajelzést kapjon Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, úgy jogosult arra, hogy következőkről tájékoztassuk:

 • milyen forrásból,
 • milyen célból,
 • a személyes adatainak mely kategóriáit,
 • milyen jogalapon és mennyi ideig kezeljük,
 • valamint, hogy Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogalapon, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést vagy mely harmadik fél címzetteknek továbbította a személyes adatait.

Hozzánk eljuttatott kérése esetén az általunk kezelt személyes adatairól a fenti tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb egy hónapon belül rendelkezésére bocsátjuk.

6·2 A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy módosítsa az Önre vonatkozó személyes adatokat (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét).

6·3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat.

6·4. A korlátozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk a személyes adatai kezelését. A korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok azt szükségessé teszi.

A személyes adatainak kezelésének korlátozását kérheti abban az esetben, amennyiben Ön vitatja személyes adatai pontosságát, vagy úgy gondolja, hogy a személyes adatainak kezelése jogellenes, vagy amennyiben Ön igényli személyes adatait jogi igényeinek előterjesztéséhez (például ha panaszt kíván tenni, vagy pert kíván indítani személyes adatainak jogellenes kezelése miatt).

6·5 Az adathordozhatósághoz való jog

Kérésére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatait, továbbá kérésére adatait továbbítjuk azokat Ön által megjelölt adatkezelő részére.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Ön jogosult a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indítani a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Kérjük, hogy kérdésével, panaszával bármikor forduljon kinevezett adatvédelmi tisztviselőnkhöz bizalommal. Elérhetőségei:

Neve: Burai Kálmán

Telefonszáma: +36 (30) 582-0054

E-mail címe: kalman@minoritiescasting.com

Budapest, 2018. október 15.